ข่าวประชาสัมพันธ์

10
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 มีการให้ความรู้เก...