Untitled Document
.:: Kasetsart University ::.
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่จบการศึกษาปีการศึกษา2556 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่จบการศึกษาปีการศึกษา2556 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ : 2015-04-29
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดประชุม "โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดประชุมระดับตำบล อำเภอ ใน "โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี" ณ . ห้องประชุมเทา ทอง โรงแรมเทา ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา มีตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมกันมากมาย โดยมี รศ.ดร.แก้ว นวลฉวี เป็นประธานในพิธีเปิด [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ : 2014-01-17
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖โดยมีคณาจารย์ บุคคลากรและนิสิตเข้าร่วมงานทำบุญ ตักบาตรเช้า [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ : 2013-12-20
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดงาน GISday เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณาจารย์และบุคคลากรร่วมจัดงาน GISday เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานชมนิทรรศการ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ : 2013-12-20
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดประชุมโครงการจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดประชุมโครงการจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ : 2013-12-18

ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ :
2015-05-15
ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ :
2015-04-29
แก้ไขรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 แก้ไข ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 033/2556เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556**แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของเงื่อนไขการรับทุน**รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-12
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 ประกาศ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 033/2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-08-19
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 028/2556 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-07-30

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่ 041/2556เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556ตำแหน่ง นักวิจัย เลขประจำตำแหน่ง 90939 สังกัด สำนักงานคณบดีนางสาวสัมปดี สงวนพวกรายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-23
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่ 040/2556เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2556ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 90909 สังกัด สำนักงานจัดการศึกษานางสาวพิชิตพร ผลเกิดดีรายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-23
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ราชบุรี รับสมัครเข้าทำงาน ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 13000 รับสมัครถึง 30 กันยายน 2556 นีรายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ 038/2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-04
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงาน ประกาศคณะภูมิสารสนเทศาสตร์ที่ 037/2556เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556ตำแหน่งนักวิจัย เลขที่ 90939 จำนวน 1 ตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับสมัครจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2556โหลดใบสมัคร [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-03

นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมภูมิศาสตร์สัมพันธ์ ณ เชียงใหม่
นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมงานภูมิศาสตร์สัมพันธ์ กับภาควิชาภูมิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-11-13
กิจกรรมไหว้ครูเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2556 ไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี และมีรศ.ดร.จำเนียร สงวนพวก พร้อมด้วยรศ.ดร.แก้ว นวลฉวีเป็นเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ในงานครั้งนี้มีนิสิตภายในคณะเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และในงานยังมีการมอบริสแบนด์ให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมงานด้วย [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-11-07
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี       ขอเชิญนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูแสดงมุฑิตาจิต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. สถานที่จัดงาน ณ. หอประชุมธำรงบัวศรี ห้องประชุมใหญ่****อย่าลืม****   [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-08-22
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
  วันที่ :
2012-07-04
เชิญนิสิต ศิษย์เก่า ทุกคนร่วมงานพิธีไหว้ครูวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๕ นี้ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูในวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕ นี้ ที่ห้องกระจก ๑๐๒ ชั้นล่างอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
  วันที่ :
2012-07-03

 

ดร. สุพรรณ กาญจนสุธรรม

คณบดี
ลิงห์หน่วยงานอืน ๆ
ลิงค์อื่น ๆ ภายในคณะ
 

ดู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
Untitled Document

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๓๒๘ โทรสาร ๐๓๘ - ๑๐๒๓๗๙
site stats