คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

Slide112600309_10201421007682477_363861591_n12600351_10201421008042486_1451099341_n

th