คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การชี้แจงปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานประจำปีการศึกษา 2558

ขอแจ้งให้นิสิต รหัส 56 ที่ฝึกงาน ภาคฤดูร้อนนี้ เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ นิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Qs2-101 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.ให้นิสิตทุกคน เข้าร่วมฟังการชี้แจง/ทำความเข้าใจ และรับฟังรายละเอียดการปฏิบัติตน ในแต่ละองค์กรที่นิสิตไปฝึกงานซึ่งมีความสำคัญ

2.นิสิตรับ สมุดบันทึกการฝึกงานด้วยตนเอง (งด..รับแทน)

 

*** แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ (ขอความกรุณาตรงต่อเวลา..) ***

th