คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การประชุมหารือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และ สทอภ.(Gistda)

21-2

th