คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

gi23-3

th