คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล (Road Show) ที่มหาวิทยาลัยบูรพาGroundwater Development Fund Event roaming network Groundwater Conservation (Road Show) at Burapha university.

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เดินหน้ามอบความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลให้กับนักศึกษากันอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล (Road Show) โดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักศึกษาเข้ารับความรู้กันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมต่อยอดสู่การเป็นเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาลในอนาคต

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญา เดือนนวล ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของกิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล (Road Show) โดยมีนายวุฒิชัย แก้วแหวน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องบรรยายพิบูลสงคราม ชั้น ๑ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

15937273_1136851326426258_4821051699352844401_o

15994431_1136851356426255_444712595213118446_o

15936496_1136851439759580_3627638717436026283_o

15975270_1136851399759584_5472281683084975434_o15937030_1136852189759505_8256292472828879554_o    15994807_1136852106426180_5502370272626851259_o  15995217_1136852003092857_6041739080283444525_o

16107318_1136851896426201_982405372722461540_o

16112791_1136852369759487_4319236941615998016_o

15994927_1136852623092795_1346681030094671688_o

Groundwater Development Fund Forward delivers knowledge conserve groundwater resources to students continues. With roaming network Groundwater Conservation (Road Show) was held by the University. The students get to know each other in unison. And further into network Groundwater Conservation future.

On January 13, 2560 at 9:30 am. Ms. Kanya Deannawl, director of fund development of groundwater. A representative of the Department of Groundwater Resources. The report said the purpose of the activity roaming network Groundwater Conservation (Road Show), with Mr. Wuttichai Kaewwhaen Associate Dean for Administration of  Faculty of Geoinformatics Guest lecture at the Burapha university

 

15937273_1136851326426258_4821051699352844401_o

15994431_1136851356426255_444712595213118446_o

15936496_1136851439759580_3627638717436026283_o

15975270_1136851399759584_5472281683084975434_o15937030_1136852189759505_8256292472828879554_o    15994807_1136852106426180_5502370272626851259_o  15995217_1136852003092857_6041739080283444525_o

16107318_1136851896426201_982405372722461540_o

16112791_1136852369759487_4319236941615998016_o

15994927_1136852623092795_1346681030094671688_o

th