คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประชุมสัมมนา เรื่อง การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยเทคนิค Time-series InSAR Seminar on SAR data application for measuring Mae Chan fault displacement training workshop

pro

          ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยเทคนิค Time-series InSAR ในระหว่างวันที่ วันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ตึกยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเข้าใจในหลักการทำงานของข้อมูลจากดาวเทียมในระบบเรดาร์ (Radar) และเทคนิคการประยุกต์เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน กลไกการเกิดแผ่นดินไหว เทคนิคการสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง และการรับมือเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหว พร้อมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมกมล รักวีรรรม เบอร์โทรศัพท์ 086-1120-719 E-mail : somkamon_28127@hotmail.com

สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/iMi6T1

 

 

pro
          Faculty of Geoinformatics, Burapha university will hold a seminar on SAR data application for measuring Mae Chan fault displacement with Time-series InSAR During June 19 – 21 2017 at  computer room on the 2nd floor of the building Yuppharajvittayamongkol, Academic of Information and Technology, Chiang Rai Rajabhat University.
          The purpose is to publish the principles of working with satellites in the radar system and application techniques to measure the movement of the fault, earthquake mechanism,technique of sliding survey, earthquake response and geo-information technology can be applied to the relevant work.

For more information please contact Ms. Somkamon Rukveeragum Tel. 086-1120-719 E-mail : somkamon_28127@hotmail.com
Download more information
https://goo.gl/iMi6T1

 

th