คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๔Geo-Informatics Technology Training Workshop And Community Management 4th

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๔  โดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ซึ่งเป็นฟรีซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากรในระดับท้องถิ่นตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่->เอกสารโครงการ และ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ ->ลิ๊งค์สมัคร

Regional Center for Space Technology and Geo-Informatics, Eastern Region, Geo-Informatics Burapa university Chonburi province And Geospatial and Space Technology Development Agency (Public Organization) has organized the 4th Geo-Informatics and Training for Learning and Community Management Workshop using open source software, which is free software. With local management To transfer knowledge of geo-informatics technology to local personnel as well as to enhance geo-informatics experience for personnel. In order to be able to effectively manage local administrative organizations  On 24 – 25 July 2060 at the computer laboratory ,Rayong Wittayakom School ,Amphoe Mueang Rayong ,Rayong province.
Anybody interested in more details can download the document at ->Document and can register at ->Register

th