คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การประชุม “การวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ”Smart Farming Information Management

การประชุม การวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

th