คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB)Developing GIS Application for Business: DGAB

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการ การแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในประโยชน์ในภาคธุรกิจและสังคมให้กับนิสิต-นักศึกษา เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

75748

75749

 

     Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) – GISTDA & Faculty of Geo-informatics organize projects Developing GIS Application for Business: DGAB. To transfer the knowledge to use geo-information technology for benefit the business and society that can be used for career .

75748

75749

 

th