คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560Student Supervision Project Geo-informatics Faculty Academic year 2017

                   ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้  ชี้แนวทางการประกอบอาชีพด้านภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เกิดแนวคิด กระตุ้นตื่นรู้ ตระหนักถึงสภาวะการมีงานทำในแนวทางของผู้ที่ศึกษาด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ชี้แนะแนวทางแก่นิสิตที่มีความสนใจศึกษาให้ระดับที่สูงขึ้น พร้อมการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองในชีวิตการทำงานต่อไป

                    ดังนั้น  เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปัจฉิมนิเทศฯ  ในวันพุธที่  21  มีนาคม พ.ศ. 2561   เวลา  13.00 – 16.30  น. ณ  ห้อง QS2-101 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2

 

*นิสิตต้องกรอกข้อมูล ทำเนียบรุ่น…สิ่งที่ต้องเตรียม  1.เตรียมไฟล์ภาพขนาด 2 นิ้ว 2.ชื่อเรื่องวิจัย ไทย/อังกฤษ

 

21-03-2018 ปัจฉิม

                        Faculty of Geo-Informatics,Burapha University has organized a project to supervise students. The purpose is to provide information and identify career paths in geography and geo-informatics. The organization is concerned with the concept of arousal. Recognize the conditions of employment in the direction of those who study geography and geoinformatics. That is consistent with today’s society. Provide guidance to students who are interested in higher education. The experience of the lecturers who have the knowledge and ability to guide the development of their lives in the future.

                        We would like to invite you to join us on Wednesday, March 21, 2018, 1.00 – 4.30 P.M. at QS2 building

21-03-2018 ปัจฉิม

th