คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

หลักสูตรSCGIรับสมัครนิสิตชาวไทยผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

หลักสูตรSCGIรับสมัครนิสิตชาวไทยผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภททุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ทุนๆ ละ 400,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
1. ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศฉบับนี้
1.2 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา
1.3 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
1.4 เป็นผู้ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างน้อย TOEFL 80, IELTS 5.5 หรือ BUU-Test ระดับ 70 ขึ้นไป

2. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครในครั้งนี้
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศ และถ้าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศ และได้เริ่มทำวิทยานิพนธ์ไปแล้ว หากเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จก่อน จึงจะออกเดินทางไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้
4. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี

 

โปรดอ่านระเบียบการรับสมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ >> Download <<
และให้ส่งเอกสารการสมัครมาที่ Email : Chanika@gistda.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร
โทรศัพท์ 0 2561 4504-5 ต่อ 231, 431-2

 

รายละเอียดหลักสูตรSCGI

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

สมัครเรียนออนไลน์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Untitled-2

 

Untitled-2

th