คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายวัชรพงษ์ แสงนิล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

30-04-61

การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายวัชรพงษ์  แสงนิล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง Qs๒-๕๑๐ ชั้น ๕

อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อเรื่อง

                   (ไทย)    แบบจำลองสถิติเชิงพื้นที่ต่อการกระจายเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดินนาข้าวด้วยระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

                   (อังกฤษ) Geo-Statistical modeling of distribution Burkholderia pseudomallei in paddy field using Geo-Informatics

 

คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย

ดร.กฤษนัยน์  เจริญจิตร                                        ประธานกรรมการและที่ปรึกษาหลัก

ดร.กาญจนา  หริ่มเพ็ง                                          กรรมการและที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  จิตติมณี              กรรมการและที่ปรึกษาร่วม

th