คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ โดย นายพิเศษ เสนาวงษ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

a4-2

การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ กรณีพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

โดย
นายพิเศษ เสนาวงษ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  

เรื่อง   

                   (ไทย)    การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ กรณีพื้นที่จังหวัดชลบุรี

                   (อังกฤษ) Development of the Decision Supporting System for Land Use Planning by Geo-Informatics, in case of Chon Buri Province

 

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้อง Qs๒-๕๑๐

ชั้น ๕ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี อาคาร ๒ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ           ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.แก้ว นวลฉวี                   ประธานกรรมการและที่ปรึกษาหลัก

 ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม                         กรรมการและที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พลีรักษ์             กรรมการและที่ปรึกษาร่วม

 ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์                              กรรมการ (อาจารย์ประจำภายในมหาวิทยาลัย)

th