คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เพิ่มช่องทางติดต่อทาง Line@Faculty of Geoinformatics Add a line to contact Line @

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารทาง Line@ ไม่ว่าท่านจะเป็นทั้งนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า หรือศิษย์ในอนาคต ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ที่สนใจ สามารถแอดมาได้ง่ายๆโดยสแกน QRcodeในภาพ

Poster

Geoinformatics has added a line of contact and follow up on Line @ whether you are a current student, alumnus, or future student. Can be easily imported by QRcode scan in the image.

 

Poster

th