คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนิสิต

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีโครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนิสิต รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (เพื่อสอบ BUU GET) ในวันเสาร์ที่ ๑ และ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง QS๒-๕๑๐ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี อาคาร ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและแจ้งนิสิต รวมทั้งผู้ที่สนใจทราบและเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

slide

th