คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ด่วน !!! ขยายเวลา รับสมัครทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร SCGI Master Program ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

จิสด้า หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้จัดทำ Memorandum of Understanding Among Wuhan University, P.R. China, Burapha University and Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) on SCGI Master Program เพื่อเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรพร้อมใช้ป้อนเข้าสู่ตลาด
จิสด้า ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 ทุน เพื่อนำมาสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในหลักสูตร SCGI Master Program

ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/most-scholarships/
กรอกใบสมัคร และแบบสำรวจความต้องการขอรับทุนการศึกษาฯ กลับมายังอีเมล chonthicha@gistda.or.th ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทรศัพท์ 0-3300-5832 ถึง 3

kae

th