คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ขอให้ส่วนงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์เป้าที่4 (เป้าหมายที่4)Prepare for the preparation of strategic proposals. (Goal 4)

ขอให้ส่วนงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์เป้าที่4 (เป้าหมายที่4) : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รายละเอียดดังเอกสารแนบ—>เตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์เป้าที่4

Ask the preparatory team to prepare a strategic proposal. (Goal 4): Development of infrastructure, personnel and research and innovation systems in the country. The details are as follows —>เตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์เป้าที่4

th