คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การประชุมระดมความคิดเห็นกรอบวิจัยโครงการ บูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)Brainstorming Workshop Project Research Science integration Technology and Innovation For the management of biodiversity in the Eastern Special Economic Zone (EEC)

สวทช

สวทช

th