คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

DRONE iDEAS รุ่นที่ 3

เชิญชวนนิสิตนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรม “นวัตกรรมสำหรับอาชีพแห่งอนาคต DRONE iDEAS รุ่นที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 สามารเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : vijai.nu@gmail.com โทรศัพท์ 087-7396009
S__65241099

th