คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการออกพื้นที่ภาคสนามที่เกาะสีชัง โดยนิสิตหลักสูตร SCGI

นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร SCGI Master Program  คณะภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดโครงการออกพื้นที่ภาคสนาม ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล (Digital Image Analysis) และระบบการบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Resource and Environment Management Information System) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

  • จัดทำฐานข้อมูล Geospatial Data บนเกาะสีชังโดยใช้จุดข้อมูลสำคัญ (Point of Interest: POI) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  • ทำการสำรวจพื้นที่และจัดทำ Mapping บนเกาะสีชังโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV)
  • สำรวจความลึกพื้นท้องทะเล รอบเกาะสีชัง โดยใช้ Underwater Drone

GI NEW2018-33-3

th