คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการออกพื้นที่ภาคสนามในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร SCGI Master Program  คณะภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการออกพื้นที่ภาคสนามในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล (Digital Image Analysis) และระบบการบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Resource and Environment Management Information System) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง

  • สำรวจภาคสนามโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำรวจพื้นที่ในบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก คือ ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำคลองท่าลาด ลุ่มน้ำคลองหลวง ลุ่มน้ำประแสร์ ลุ่มน้ำพังราด ลุ่มน้ำคลองใหญ่และลุ่มน้ำภาคตะวันออก เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำ ซึ่งอยู่ในโครงการวิจัยการพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก (Eastern Region Center for Space Technology and Geo-Informatics: ESG)
  • สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด EEC เพื่อบันทึกข้อมูลการสำรวจพื้นที่ และนำข้มูลไปตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์กับภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศอื่นๆ

GI NEW2018-33-4

 

[ecs-list-events]

th