คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจในพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิตอล (Digital Transformation)Faculty of Geoinformatics , Burapha University Cooperate with Pattaya Signed a memorandum of understanding in the MOU signing ceremony for the development of the Big Geospatial Data Center and the draft of the Digital Transformation Master Plan.

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจในพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิตอล (Digital Transformation) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ และประสบการณ์การบริหารงานด้วยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นีโอพัทยา (NEO Pattaya) สู่การเป็นเมืองพัทยาสมาร์ทซิตี้ (Pattaya Smart City)

โดยขอบเขตหน้าที่ความร่วมมือใน MOU จะประกอบไปด้วย
1. หน่วยงานทั้งสองจะร่วมเสนอแนวทาง ให้คำปรึกษา ตลอดการดำเนินงานในกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และการพัฒนาแผนแม่บทเมืองพัทยาสู่ยุคดิจิตอล 4.0 (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเมืองพัทยา ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหาร และสนับสนุนเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมืองในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (City Spatial Information) ในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานทั้งสองให้ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ (Building Capacity) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการฝึกอบรมทักษะ โดยประยุกต์วิทยาการภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมือง การพัฒนาเมือง และการให้บริการประชาชน รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และอื่นๆตามเหมาะสม

3. จัดผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านความรู้อื่นๆที่จำเป็นต่อการพัฒนา และร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ระเบียบ และจัดกิจกรรม อื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และรวมไปถึงการพัฒนาแผนแม่บทเมืองพัทยาสู่ยุคดิจิตอล 4.0 (Digital Transformation) ให้สัมฤทธิผลตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 

56517019_2595791867160793_7577297572662870016_o 56524156_2595792207160759_7334055192230363136_o 56635109_2595792763827370_7991827522352316416_o 56691366_2595792183827428_159373372927508480_o 56917762_2595792727160707_5137733436747808768_o 56956495_2595792357160744_5693120846114062336_o 57052317_2595791543827492_3167961890345189376_o 57166057_2595792473827399_1320092549574033408_o

Faculty of Geinformatics, Burapha University Cooperate with Pattaya Signed Memorandum of Understanding (MOU) signing ceremony on Wednesday, 10 April 2019 at Pattaya City Hall In the development of the Big Geospatial Data Center and the draft of the Digital Transformation Master Plan to jointly promote and support knowledge management Spatial technology And management experience with the potential of resources that each department has To speed up the Neo Pattaya strategy to become Pattaya Smart City
The scope of cooperation in the MOU will include
1. Both agencies will propose guidelines for counseling throughout the activity. Related to the development of the Big Geospatial Data Center and the development of the Pattaya City Master Plan to the Digital 4.0 (Digital Transformation) to enhance the management of Pattaya City In economic, social, resource-environment, cultural aspects, administration And support Pattaya to be the center of the Eastern Region Special Development Zone (EEC) by utilizing city information in the form of geographic information (City Spatial Information) for effective urban development
2. Both agencies cooperate in the building and development of quality personnel (Building Capacity) in order to encourage the exchange of academic knowledge and skills training. By applying geo-informatics to manage the city City development And public service Including supporting tools, equipment and others as appropriate
3. Arrange coordinators and facilitate other knowledge needed for development. And attend meetings, plan, organize, organize and organize activities Others, as both sides will help each other to support the development of the Big Geospatial Data Center and include the development of the Pattaya Master Plan to the digital 4.0 era. Until monitoring the performance according to the memorandum To push for real benefits

 

56517019_2595791867160793_7577297572662870016_o 56524156_2595792207160759_7334055192230363136_o 56635109_2595792763827370_7991827522352316416_o 56691366_2595792183827428_159373372927508480_o 56917762_2595792727160707_5137733436747808768_o 56956495_2595792357160744_5693120846114062336_o 57052317_2595791543827492_3167961890345189376_o 57166057_2595792473827399_1320092549574033408_o

th