คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

มติแต่งตั้ง ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติแต่งตั้ง ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ.2566
67328367_2860467194026591_8123197510941409280_nตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติแต่งตั้ง ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ.2566

th