คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประชาสัมพันธ์การติดต่องานวิชาการ

นิสิตที่จะติดต่องานวิชาการสามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้

งานวิชาการระดับปริญญาตรี
นางสาววัชรา นาวีพงษ์ผจญ (พี่เจี๊ยบ) เบอร์ 2328 ต่อ 102
งานวิชาการระดับปริญญาโท
นางวรัญญา ชนะสงคราม (พี่จอย) เบอร์ 2328 ต่อ 106
งานวิชาการระดับปริญญาโท (นานาชาติ)
นางสาวมินทร์ลดา รัตนกุล (พี่มิน) เบอร์ 2328 ต่อ 101
งานวิชาการระดับปริญญาเอก
นางวรัญญา ชนะสงคราม (พี่จอย) เบอร์ 2328 ต่อ 106

th