คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นิสิตช่วยงาน Past Time คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
นิสิตช่วยงาน Past Time คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2563
…………………………
ตามที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อช่วยงาน Past Time ในระหว่าง
วันที่ 17-25 กันยายน พ.ศ. 2562 บัดนี้ครบตามกำหนดเวลาแล้ว ได้ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม รศ.จำเนียรฯ ชั้น 5 อาคาร60 พรรษามหาราชินี2 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตามลำดับรายชื่อ ดังนี้
351469

th