คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการ บริการวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน” ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ และมีการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่อาศัยภายในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลชุมชนตาลล้อม1และชุมชนตาลล้อม2

02

03

04

04_1

05

06

07

th