พิธีไหว้ครู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559