การตรวจสอบพื้นที่สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี Drone และการสร้างข้อมูลเมืองด้วย GIS

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงานการประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาต เทศบาลจังหวัดชลบุรี ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีนายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางศูนย์ภูมิภาคฯ นำโดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณบดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติในการให้ความรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก ดังนี้ 📍บรรยาย หัวข้อ การตรวจสอบพื้นที่สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี Drone และการสร้างข้อมูลเมืองด้วย GIS 🗺 📍การสาธิตวิธีการใช้โดรนในการปฏิบัติหน้าที่ (UAS Map & Solution) 📍การใช้โดรนเพื่อการศึกษา (STEAM Drone & Coding)

 

S__18866191 S__18866190  S__18866187 S__18866185 S__18710535 182148 182147

S__18866189 S__18866188