(ไทย) การนำเสนอปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกจากข้อมูลดาวเทียม จังหวัดระยอง

Sorry, this entry is only available in Thai.