การนำเสนอปากเปล่าวิทยานิพนธ์และการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

16426768_10202913544634968_396903653_n

16426560_10202913547075029_64287809_n