การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดเลย โดย นายธีระวิทย์ วงศ์วรัญญู

สอบเค้าโครง ธีระวิทย์ วงศ์วรัญญู