(ไทย) การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดเลย โดย นายธีระวิทย์ วงศ์วรัญญู

Sorry, this entry is only available in Thai.