การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

 

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์พรรณนิกา

โดยมีกรรมการการสอบดังนี้

ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

Kitsanai CHAROENJIT

PhD (Geosciences, Ressources Naturelles et Environnement) from Paris Sorbonne – Pierre et Marie Curie Universite (UPMC), Paris France.

 

ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง

Karnjana Hrimpeng

Ph.D. (Environmantal Engineering and Management), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ดร.ปัทมา พอดี

Pattama Phodee

ปริญญาเอก (ปร.ด. วิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท(วท.ม. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.บูรพา

ปริญญาตรี (วท.บ. ภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.บูรพา