(ไทย) การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System (GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงลึก เพื่อนำผลการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

Sorry, this entry is only available in Thai.