ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๑

         ด้วยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒-๕๐๘V คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบภูมิสารสนเทศมากขึ้น โดยเชิญครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จากหน่วยงานในภาคตะวันออก จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

          ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก เห็นว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงใครขอเชิญส่งบุคลากรจากหน่วยงานท่าน จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อนึ่ง การอบรมในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และบุคลากรมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมทางออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1J3H_xsBzBVHIOnF9bHQqSc5MTqcDHiQ4EbUEJl8hs-I/viewform?c=0&w=1 หรือส่งแบบตอบรับผ่านทางโทรสาร ๐-๓๘๑๐-๒๓๗๙ หรือทาง  E-mail : attawut@buu.ac.th ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๓๒๘ ต่อ ๑๐๑

กดโหลดเอกสารโครงการได้ที่นี่

อบรมครู2559resize494