คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มอบ “ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนในการมอบทุน “ส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563″ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 ชั้นปี จำนวน 5 ทุนๆละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเป็นทุนทรัพย์สำหรับต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับทุนดังนี้

1. นางสาวภรัณยา อาลัยรักษ์ นิสิตชั้นปี 1  
2. นางสาวสิริมา สมวงษ์ นิสิตชั้นปี 2  
3. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์ลอ นิสิตชั้นปี 3  
4. นางสาวรสสุคนธ์ งาเกษม นิสิตชั้นปี 4  
5. นายนพคุณ ศิวาลักษณ์ นิสิตชั้นปี 4