คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเกาะเสม็ด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาพื้นที่เกาะเสม็ด โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการภายในพื้นที่เกาะเสม็ดเข้าร่วมการประชุม
การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เกาะสีชัง เกาะล้าน และเกาะเสม็ด ระยะที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) อาทิเช่น ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน นำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้านต่างๆคือ
– การประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ
– การวิเคราะห์ประโยชน์การใช้ที่ดินจากภาพถ่าย (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)
– การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (SWOT)
และจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เกาะสีชัง เกาะล้าน และเกาะเสม็ด แบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่น สำหรับพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสเชิงพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในระยะต่อไป ซึ่งร่างแผนพัฒนาในพื้นที่เกาะเสม็ดได้ถูกร่างออกมาเป็น ๓ ยุทธศาสตรหลัก คือ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเชิงพื้นที่
๒.ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓.การป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำ อันเป็นประโยชน์ต่อคณะทำงานโครงการฯเป็นอย่างมาก