คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเกาะสีชัง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการภายในพื้นที่เกาะสีชังเข้าร่วมการประชุม
การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เกาะสีชัง เกาะล้าน และเกาะเสม็ด ระยะที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) อาทิเช่น ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน นำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้านต่างๆคือ
– การประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ
– การวิเคราะห์ประโยชน์การใช้ที่ดินจากภาพถ่าย (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)
– การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (SWOT)
และจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เกาะสีชัง เกาะล้าน และเกาะเสม็ด แบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่น สำหรับพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสเชิงพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในระยะต่อไป ซึ่งร่างแผนพัฒนาในพื้นที่เกาะสีชังภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่จะพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นศูนย์โลจิสติกส์ทางทะเลของภูมิภาคอินโดจีนควบคู่กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทันสมัย ได้ถูกร่างออกมาเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ย่อย คือ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.การพัฒนาด้านสังคม
๓.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำ อันเป็นประโยชน์ต่อคณะทำงานโครงการฯเป็นอย่างมากและในการนี้ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ขอมอบข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กแก่เทศบาลตำบลเกาะสีชังเพื่อในไปใช้ในภารกิจพัฒนาเกาะสีชังต่อไป