คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีการกล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดจากคณาจารย์ประจำหลักสูตร

01 02 03