คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองชนมพรรษา 83 พรรษา0102
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 GN21