คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คลอดหลักสูตร ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ของโลกและอวกาศเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายและคาดการณ์ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลแบบ Geospatial Intelligence

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คลอดหลักสูตร ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ของโลกและอวกาศเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายและคาดการณ์ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลแบบ Geospatial Intelligence 
Cr: ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓