คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS X Sharing EP.2 “การสำรวจและรังวัดใต้น้ำขั้นสูงด้วยระบบ Echo Sounder ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS X Sharing EP.2  “การสำรวจและรังวัดใต้น้ำขั้นสูงด้วยระบบ Echo Sounder ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”  พร้อมการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือสำรวจเพื่อทำแผนที่ใต้น้ำแบบดิจิตอล ทดสอบลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูล ณ สวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และประมวลผลการจัดการข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์