คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูพา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (sUAS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง และการสร้างข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชนบท โดยเป็นการนำร่องทำเป็นพื้นที่ต้นแบบ
Picture1

Picture2

Picture3

Picture4

Picture5

Picture6

Picture8

Picture9