คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม ๔๐๐ คน ณ สวนนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๑ ชลบุรี โดยเน้นการวางแผนดำเนินการใน ๘ กลยุทธ์ ๑. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัล ๒. พัฒนาบุคลากรเมืองพัทยา ครู และนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ๓.พัฒนาบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ๔. พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง เมืองพัทยา ๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ๖. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ๗. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกรอบ “เมืองอัจฉริยะ” และ ๘. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกรอบความพร้อมเป็น “รัฐบาลดิจิทัล
246669

246670

246671

246672

246673

246674

246675

246676

246667

246668