คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี โดยในการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งจากเทศบาลเมืองแสนสุขและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ ร่วมมือพัฒนาเมืองแสนสุขให้มีพร้อมเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป ในการนี้คณะภูมิฯ ได้เตรียมดำเนินการร่วมจัดทำโครงการ big data ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์โดรนและดาวเทียมสำรวจทรัพยากรด้วย