วันภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคตะวันออก (GISDay) ครั้งที่ 5

Gi-23-2_001