ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด “โครงการพัฒนาหลักสูตร KIBO-STEAM เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด “โครงการพัฒนาหลักสูตร KIBO-STEAM เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์ ผนวกเข้ากับการเขียนโค้ตโปรแกรม ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง งานนี้น้องๆได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างให้น้องๆสามารถคิด วิเคราะห์ และนำประโยชน์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ