โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ห้องประชุุมเทา-ทอง 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. โดยมีหัวข้อในการปัจฉิมนิเทศคือ “แนวทางชีวิต พิชิตอาชีพของนักภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศยุค AEC” และมีการถ่ายภาพหมู่นิสิตชั้นปีที่ 4 กับคณาจารย์

 

IMG_7849

 

IMG_7871

 

IMG_7891

 

IMG_7893

 

IMG_7905

 

IMG_7958

 

IMG_7964

 

IMG_8005

 

IMG_7838